ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันเฉพาะตัวเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า เรนเจอร์ สเก้าท์ (ระยะเวลารับประกันเป็นไปตามข้อตกลงของสินค้าแต่ละรุ่น)

2. บริษัทจะรับผิดชอบซ่อมโดยไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของโรงงาน หรือ ฝ่ายผลิต

3. เครื่องที่เกิดความเสียหายดังต่อไปนี้ จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกัน

   ก.     การเสียซึ่งเกิดจากใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุให้ใช้ กับ เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า เรนเจอร์ สเก้าท์ นั้นๆ

   ข.     การเสียซึ่งเกิดจากการดัดแปลงสภาพ หรือถูกซ่อมมาก่อนโดยไม่ได้เกิดจากบริษัท หรือ ทางบริษัทมิได้เห็นชอบด้วย

   ค.     การเสียเนื่องจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง อุบัติเหตุ สารเคมีต่างๆหรือความประมาทของผู้ใช้เอง

   ง.      การเสียซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว , น้ำท่วม ,ไฟไหม้ หรือฟ้าผ่า

   จ.     ตัวเครื่องหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานมาแล้ว

   ฉ.     ตัวเครื่องผ่านการใช้งานน้ำยาไล่ยุงที่ไม่ใช่สินค้าของเรนเจอร์ สเก้าท์

   ช.     กรณีดัดแปลงหรือแก้ไขใบประกัน

4. การประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อ และต้องลงทะเบียน ผ่านทาง Line @Rangerscout ภายใน 14 วัน หลังซื้อสินค้า

5. ครบกำหนด (ระยะเวลารับประกันเป็นไปตามข้อตกลงของสินค้าแต่ละรุ่น) นับจากวันที่ซื้อสินค้า หรือ วันที่ระบุไว้ในใบรับประกัน

6. ส่งคืนสินค้า หากมีการเรียกตรวจสอบ

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Visitors: 221,831