แมลงวันแมลงวัน (Fly)

แมลงวันเข้าหาอาหารโดยการบินสุ่ม และสิ่งที่ช่วยกระตุ้นคือ การมอง เห็น และการได้รับกลิ่น การรับรู้อาหารจะใช้ส่วนปากและส่วนขา จะดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว แต่ถ้าเป็นอาหารแข็งมันจะปล่อยน้ำลายออกมาทำให้อาหารเปียกเพื่อให้อาหารอ่อนตัวก่อนที่ จะดูดกินแมลงวันบางชนิดชอบอยู่ใกล้ชิดคนทั้งในและนอกอาคาร ที่อยู่อาศัยหรือตามเขตชุมชน แมลงวันที่พบตามอาคารบ้านเรือนในประเทศไทยได้แก่แมลงวันบ้าน (Housefly), แมลงวันหัวเขียว (Blowfly) ,แมลงวันหลังลาย (Fleshfly)

 

แมลงวันชอบ?

1.  ชอบตอมอาหารไม่ว่าจะอาหารปรุงสุก หรือดิบ
2. ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

อาหารของแมลงวัน

แมลงวันบ้านสามารถกินอาหารของคนได้ทุกชนิด ตลอดจนมูลของคนและสัตว์ จะดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว 

วิวัฒนาการของแมลงวัน

แมลงวันแบ่งเป็น 4 ระยะ คือระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ และระยะตัว เต็มวัย 


แหล่งเพาะพันธุ์

1. มูลสัตว์ ในประเทศไทยแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของแมลงวันบ้าน คือ มูลสุกรและมูลไก่ 

2. เศษอาหารและสิ่งปฏิกูลเช่น เปลือกผลไม้บางชนิด 

3. ดินที่เปียกด้วยเศษอาหารก็สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้ 

4. อินทรีย์วัตถุอื่นๆ

5. ท่อระบายน้ำโสโครกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

ข้อแนะนำ

  ปิดฝาขยะที่ยังไม่ได้นำไปทิ้งให้มิดชิด

  หมั่นทำความสะอาดขยะสม่ำเสมอ สัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

  มัดถุงขยะให้แน่นก่อนนำไปทิ้ง 

  เช็ดโต๊ะหรือเครื่องครัวที่มีเศษอาหารให้สะอาด

  มูลสัตว์ตามฟาร์มปศุสัตว์ ควรจะมีการสร้างโรงเรือนที่ถูกต้อง และวิธีการเก็บที่ถูกต้องตามสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

  ใช้เรนเจอร์ สเก้าท์ กาวดักแมลงวัน กลิ่นของปลาทูจะล่อให้แมลงวันมาติด แล้วนำไปทิ้งไม่ควรทิ้งไว้ข้ามวัน

 

โรคที่เกิดจากแมลงวัน

1. โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่
     •  บิด (Shigellosis) ได้แก่ บิดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Shigella sp.
     •  ไข้รากสาด (Salmonellosis) ได้แก่ ไข้ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์ ซึ่งเกิดจากเชื้อ แบคทีเรีย Salmonella
     •  อหิวาตกโรค (Cholera) ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย Vibrio cholerae
     •  อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ซึ่งเกิดจากอาหารมีเชื้อปนเปื้อน
2. โรคที่เกิดจากโปรโตซัว
3. หนอนพยาธิ แมลงวันสามารถนำไข่ของหนอนพยาธิได้หลายชนิด ได้แก่ พยาธิเส้นด้าย (Enterobius) พยาธิตัวกลม (Ascaris) พยาธิปากขอ (Ancylostoma) เป็นต้น
4. ไวรัส (Virus) แมลงวันสามารถนำไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
5. โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง แมลงวันชอบบินเกาะตามแผลสามารถนำเชื้อไปได้ เช่น โรคคุดทะราด โรคเรื้อน     
                    

                                    

  

          เรนเจอร์
     แผ่นกาวดักแมลงวัน

 

 

 

 

Visitors: 221,831