ประวัติความเป็นมา

บริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทของคนไทย ได้เริ่มก่อตั้งจดทะเบียนขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  ซึ่งเปิดตัวสินค้าวันแรก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

ณ. ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี คุณ ธนัท ธนาบริบูรณ์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายาวนานกว่า ๓๐ ปี

โดยมุ่งเน้นสินค้าให้มีนวัตกรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ ทั้งยังคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

จนเป็นที่ใว้วางใจของนานาประเทศ เช่น

          “ TNK WILL BE A SYMBOLIC OF THE SUPERIOR QUALITY OF HOUSEHOLD GOODS PRODUCTS FROM THAILAND ”

        เราจำดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้บริโภค และต่อสังคม ด้วยอุดมการณ์ที่มีดังนี้

  1. ตั้งมั่น   ในสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพที่ดี และ ปลอดภัย
  2. เชื่อมั่น  ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคู่ค้า และพนักงานในการทำงานเป็นธีม
  3. ถือมั่น   การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามกฎหมายข้อบังคับของประเทศนั้นๆ
  4. มุ่งมั่น   ความเป็นเลิศ ในธุรกิจ พร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

              ธนัทกร เป็นบริษัทหัวใจไทย ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนา องค์กรและสินค้า ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ และตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

โดยมุ่งหวังให้องค์กรเป็นสัญลักษณ์ เป็นผู้นำกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค ในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาสินค้า ให้มีความแตกต่าง ทำมาจากธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผมมีความตั้งใจ และแน่วแน่ว่าผลกำไรของธุรกิจ จะต้องคืนกำไรต่อสังคม โดยการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ปรับปรุงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ต่างๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นนประเทศนั้นๆ